Informacja prawna i warunki korzystania z witryny internetowej („Warunki Użytkowania”)

I. INFORMACJA PRAWNA

Niniejsza Witryna internetowa (zwana dalej « Witryną ») została opublikowana przez Essilor Polonia Sp. z o.o.  (zwaną dalej Essilor), z siedzibą przy ul. Annopol 17, 03-236 Warszawa zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000120470 o kapitale zakładowym – 3.881.339,42 PLN, NIP: 634-012-58-44; REGON 271008247,Tel. 22 244 12 84.

Hosting niniejszej Witryny internetowej zapewnia Claranet SAS z siedzibą w 2 rue Breguet 75011 Paris. Tel. 01 44 78 63 65.

II. WARUNKI KORZYSTANIA

Dostęp do Witryny i korzystanie z jej zawartości jest określony niniejszych Warunkach.

Odwiedzający Witrynę jest odpowiedzialny za zapoznanie się z tymi Warunkami przed rozpoczęciem korzystania z Witryny.

Poprzez wejście odwiedzającego na niniejszą Witrynę internetową uznaje się, że odwiedzający nieodwołalnie akceptuje niniejsze Warunki Użytkowania i zobowiązuje się je przestrzegać. Jeśli odwiedzający nie akceptuje niniejszych Warunków, obowiązany jest on nie korzystać z Witryny.

Niniejsza Witryna internetowa oraz wszystkie dostępne przy jej użyciu materiały, teksty, kody, treści, oprogramowanie, grafika, zdjęcia, ilustracje, dzieła sztuki, formaty, pliki, urządzenia i łącza zawarte na niej lub z nią powiązane (razem "Zawartość") są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej, których właścicielem lub licencjobiorcą jest firma Essilor.

Każda, osoba wchodząca na tę Witrynę internetową ma prawo do przeglądania jej dowolnych części jedynie do użytku prywatnego i osobistego. Zawartych na Witrynie treści nie wolno wykorzystywać ani też powielać (w całości lub w części) w żadnym innym celu - w tym, bez ograniczeń, w szczególności na innej stronie internetowej lub w związku z inną stroną internetową lub publikacją, ani w celu uzyskania bezpośrednich lub pośrednich  korzyści  majątkowych i/lub osobistych.

Essilor podejmuje kroki dla zapewnienia, aby informacje udostępnione za pośrednictwem niniejszej Witryny internetowej były dokładne i aktualne, nie mniej Essilor nie może udzielić żadnych gwarancji odnośnie dokładności, aktualności lub kompletności jakichkolwiek informacji lub materiałów, które się na tej Witrynie pojawiają. Essilor zastrzega sobie prawo do poprawiania zawartości Witryny w dowolnym momencie bez konieczności uprzedzania o dokonaniu takich zmian.

Essilor nie ponosi odpowiedzialności za:

  • jakiekolwiek nieścisłości lub pominięcia w odniesieniu do informacji lub materiałów dostarczonych na Witrynę przez osoby trzecie;
  • brak możliwości dostępu do Witryny spowodowany działaniem osób trzecich;
  • dokonanie zmian i modyfikacji treści udostępnionych na tej Witrynie.

Korzystanie z Witryny jest jednoznaczne z oświadczeniem odwiedzającego iż ma on wiedzę, , że dostęp do Witryny może zostać przerwany w dowolnym momencie przez Essilor z powodu wykonywania czynności  konserwacyjnych, ze  wglądów bezpieczeństwa lub innych przyczyn. Essilor nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli z jakiegokolwiek powodu Witryna jest niedostępna jakimkolwiek czasie i przez jakikolwiek okres.

Linki hipertekstowe do Witryny (innej niż do witryn obsługiwanych przez Essilor) mogą być zamieszczane wyłącznie za uprzednią pisemną pod rygorem nieważności zgodą Essilor, która może zostać w dowolnym momencie wycofana.  Essilor nie ponosi odpowiedzialności za treść takich stron.

Essilor informuje niniejszym odwiedzających Witrynę, że niniejsze Warunki ogólne mogą zostać w dowolnym momencie zmienione. Od momentu zamieszczenia zmian na Witrynie uznaje się, że każdy odwiedzający, który ma do niej dostęp, akceptuje te zmiany bez  uwag i zastrzeżeń.