Polityka prywatności

 

Zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności firmy Essilor Polonia Sp. z o.o.

Essilor Polonia Sp. z o.o. szanuje prywatność użytkowników i zobowiązuje się do ochrony ich danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności informuje użytkownika o tym, w jaki sposób dbamy o jego dane osobowe podczas odwiedzania naszej witryny internetowej (niezależnie od tego, z jakiego miejsca uzyskuje do niej dostęp) oraz o jego prawach w zakresie prywatności i o tym, jak chroni go prawo.

Niniejsza polityka prywatności została przedstawiona w formacie warstwowym, dzięki czemu można przejść do poszczególnych obszarów przedstawionych poniżej. Prosimy również o skorzystanie ze Słowniczka, aby zrozumieć znaczenie niektórych terminów użytych w niniejszej polityce prywatności.

 

1.WAŻNE INFORMACJE I KIM JESTEŚMY

CEL NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności ma na celu dostarczenie informacji na temat sposobu, w jaki Essilor Polonia Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkownika podczas korzystania z niniejszej strony internetowej, w tym wszelkie dane, które użytkownik może przekazać za pośrednictwem niniejszej strony internetowej podczas:

W przypadku optyków ("specjaliści"):

 • Zakładania konta, aby korzystać z usługi umawiania wizyt udostępnianej za pośrednictwem lokalizatora salonu optycznego Firmy

W przypadku klientów salonu optycznego 

 •  Załóż konto, aby umówić się na spotkanie z optykiem

Ta strona nie jest przeznaczona dla dzieci (poniżej 16 roku życia) i świadomie nie gromadzimy danych dotyczących dzieci. Wizytę dla dziecka mogą być dokonywane wyłącznie przez rodzica lub opiekuna prawnego.

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

Przypomnienie: administrator danych to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający oznacza podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. 

Administratorem danych osobowych jest:

 1. W odniesieniu do danych osobowych gromadzonych w czasie, gdy klient salonu optycznego umawia się na wizytę z optykiem za pomocą udostępnionego przez niego kalendarza, w którym rezerwuje spotkanie. Essilor Polonia Sp. z o.o.  działa jako podmiot przetwarzający.
 2. W przypadku danych osobowych pochodzących od klienta salonu optycznego w ramach zakładania konta lub podczas nawigacji na stronie internetowej oraz w ramach tworzenia statystyk dotyczących korzystania z narzędzia, ich obliczania i animizacji: Essilor Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 17, 03-236 Warszawa.   

Niezależnie od tego, czy Essilor Polonia jest administratorem czy podmiotem przetwarzającym, podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony i poufności danych osobowych, które przechowuje lub przetwarza.

 

2. DANE, KTÓRE GROMADZIMY NA TWÓJ TEMAT

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmuje to danych, z których usunięto tożsamość (dane anonimowe).

Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych bezpośrednio lub za pomocą plików cookie, które zostały pogrupowane w następujący sposób:

Dane, które zbieramy jako podmiot przetwarzający:

 • Dane identyfikacyjne obejmują [imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć].
 • Dane kontaktowe obejmują adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane techniczne obejmują [adres protokołu internetowego (IP), dane do logowania, hasła, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie w urządzeniach, z których korzystają Państwo w celu uzyskania dostępu do niniejszej witryny].
 • Dane profilu obejmują nazwę użytkownika i hasło, zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety.

Dane zbierane jako administrator:

 • Dane identyfikacyjne obejmują [imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć].
 • Dane kontaktowe obejmują adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane do logowania, hasła, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie w urządzeniach, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do tej witryny.
 • Dane profilu obejmują nazwę użytkownika i hasło, zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety.
 • Dane użytkowe obejmują informacje o sposobie korzystania z naszej witryny, produktów i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują Twoje preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz Twoje preferencje dotyczące komunikacji.

Gromadzimy również, wykorzystujemy i udostępniamy w dowolnym celu dane zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne. Dane zagregowane mogą pochodzić z danych osobowych użytkownika, ale w świetle prawa nie są uznawane za dane osobowe, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio tożsamości użytkownika. Na przykład, możemy zagregować Dane użytkowania w celu obliczenia odsetka użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jeśli jednak połączymy Dane zagregowane z danymi osobowymi użytkownika w sposób umożliwiający bezpośrednią lub pośrednią identyfikację użytkownika, wówczas takie połączone dane traktujemy jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Nie gromadzimy żadnych Szczególnych Kategorii Danych Osobowych (w tym danych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, przekonań religijnych lub światopoglądowych, seksualności, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o stanie zdrowia oraz danych genetycznych i biometrycznych). Nie gromadzimy również żadnych informacji na temat wyroków skazujących i czynów zabronionych.

 

3. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Stosujemy różne metody zbierania danych od i o użytkowniku, w tym poprzez:

 • Bezpośrednie interakcje. Użytkownik może przekazać nam swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe wypełniając formularze lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, telefonicznie lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które podawane są podczas:
 • Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Podczas interakcji z naszą stroną internetową, będziemy automatycznie zbierać Dane techniczne dotyczące sprzętu, czynności przeglądania i wzorców przeglądania. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie, logów/dzienników serwera i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać Dane techniczne o użytkowniku, jeśli odwiedza on inne strony internetowe wykorzystujące nasze pliki cookie. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej. 

 

4. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy zezwala nam na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać dane osobowe w następujących okolicznościach:

W przypadku optyków:

 • Na potrzeby świadczenia usług związanych z umawianiem wizyt

W przypadku klientów salonu optycznego:

 • Na potrzeby przekazania potwierdzenia lub przypomnienia o umówionej wizycie

Dla obu kategorii użytkowników, będziemy wykorzystywać dane osobowe w następujący sposób:

 • Jeżeli jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (lub interesów strony trzeciej), a Twoje interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne w stosunku do tych interesów.
 • Gdy musimy spełnić obowiązek prawny.

Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach podstaw prawnych, na których będziemy się opierać przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych zajrzyj do sekcji cele i słowniczek. 

Essilor Polonia Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług i administrowania nimi, aby wykonywać zadania związane z administrowaniem platformą do umawiania wizyt, z której Państwo korzystają. To przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody. Usługi te obejmują między innymi gromadzenie wniosków o umówienie wizyty oraz zapewnienie ich właściwego przekazywania i przetwarzania. Pełną listę tych usług można znaleźć na stronie Szczegóły dotyczące przekazywania danych oraz cel, w jakim będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe.

Essilor Polonia Sp. z o.o. polega na Państwa zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych w odniesieniu do którejkolwiek z usług wymienionych w szczegółach dotyczących przekazywania danych. Użytkownik nie musi wyrażać zgody i może ją wycofać w dowolnym momencie.

W przypadku braku zgody

Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie przez Essilor Polonia Sp. z o.o. swoich danych osobowych w celu świadczenia określonej usługi, która jest oferowana na podstawie zgody użytkownika, wówczas możemy nie być w stanie w pełni świadczyć takiej usługi na rzecz użytkownika.

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli Essilor Polonia Sp. z o.o. opiera się na zgodzie użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. W przypadku braku pewności co do sposobu wycofania zgody należy skontaktować się z powyższym do inspektora ochrony danych.

Użytkownik nie ma prawa do wycofania zgody, jeżeli Essilor Polonia nie opiera się na jego zgodzie w zakresie przetwarzania jego danych.

Przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które są przetwarzane zgodnie z prawem na podstawie Państwa zgody:

 • masz prawo dostępu do swoich danych
 • masz prawo do poprawiania swoich danych, jeśli są one nieprawidłowe
 • masz prawo zażądać usunięcia swoich danych
 • masz prawo poprosić o przekazanie kopii swoich danych do innej organizacji
 • masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie
 • masz prawo przeniesienia danych do innej organizacji

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.

Standardowe zasady przetwarzania danych

 • Dane osobowe użytkownika są udostępniane innym organizacjom, z którymi [Essilor Polonia zawarła zgodną z prawem umowę na przetwarzanie danych w jej imieniu. Będziemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, w tym dostawcom usług.
 • Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji i/lub materiałów marketingowych od Essilor Polonia Sp. z o.o. udostępnimy jego dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług.
 • Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów badawczych lub analitycznych. 
 • Państwa dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez naszych audytorów w celu oceny zgodności z normami i przepisami.
 • Niektóre z tych organizacji mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub mogą przechowywać dane poza EOG.
 • Twoje dane osobowe są udostępniane przy użyciu bezpiecznych metod transferu i nie będą przekazywane żadnym dodatkowym stronom trzecim. Essilor Polonia zapewniła środki ochrony danych przez wszystkie organizacje, którym udostępniane są dane osobowe użytkownika.

CELE, DO KTÓRYCH BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Poniżej przedstawiamy w formie tabeli opis wszystkich celów, w jakich planujemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, oraz podstawy prawne, na których się w tym celu opieramy. W stosownych przypadkach określiliśmy również, jakie są nasze uzasadnione interesy.

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na więcej niż jednej podstawie prawnej, w zależności od konkretnego celu, dla którego wykorzystujemy Państwa dane. Prosimy o kontakt, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której opieramy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, jeśli w poniższej tabeli przedstawiono więcej niż jedną podstawę.

Cel/działanie

Rodzaj danych

Podstawa prawna przetwarzania danych, w tym podstawa uzasadnionego interesu

Użytkownik biznesowy/Optyk

Aby zarejestrować Ciebie i Twoje sklepy jako nowego beneficjenta narzędzia do umawiania spotkań

(a) identyfikacyjne

b) kontaktowe

Zgoda

Klient salonu optycznego

Aby zarejestrować Cię i umożliwić Ci umówienie się na spotkanie z Optykiem oraz aby móc wysyłać Ci potwierdzenia i informacje dotyczące statusu Twojego spotkania, jak również przypomnienia związane z tymi spotkaniami przez okres do 24 miesięcy od pierwszego spotkania

(a) identyfikacyjne

b) kontaktowe

 

Wykonanie usługi i zgoda

Zarządzanie naszymi relacjami z Państwem, będzie obejmować:

(a) Powiadamianie użytkownika o zmianach w naszych warunkach lub polityce prywatności

(b) Zwracanie się z prośbą o pozostawienie opinii lub wzięcie udziału w ankiecie/badaniu ankietowym

(a) identyfikacyjne

b) kontaktowe

c) profilowe

d) dotyczące marketingu i komunikacji

a) wykonanie usługi i zgoda

(b) Konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego

(c) niezbędne dla realizacji naszych prawnych uzasadnionych interesów (w celu aktualizacji naszych rejestrów i badania, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług)

W celu umożliwienia wypełnienia ankiety

(a) identyfikacyjne

b) kontaktowe

c) profilowe

d) dotyczące użytkowania

e) dotyczące marketingu i komunikacji

a) zgoda i wykonanie usługi

(b) niezbędne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (aby zbadać, w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług, rozwijać je i rozwijać naszą działalność)

W celu administrowania i ochrony naszej działalności oraz niniejszej strony internetowej (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych)

(a) identyfikacyjne

b) kontaktowe

c) techniczne

(a) niezbędne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (w celu prowadzenia naszej działalności, świadczenia usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwa sieci, zapobiegania oszustwom oraz w kontekście reorganizacji przedsiębiorstwa lub restrukturyzacji grupy)

(b) niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

Aby dostarczyć użytkownikowi odpowiednią zawartość strony internetowej i reklamy oraz zmierzyć lub zrozumieć skuteczność reklam, które serwujemy użytkownikowi

(a) identyfikacyjne    

b) kontaktowe

c) profilowe

d) dotyczące użytkowania

e) dotyczące marketingu i komunikacji

f) techniczne

Niezbędne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (aby zbadać, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby je rozwijać, aby rozwijać naszą działalność i informować o naszej strategii marketingowej)

Aby korzystać z analizy danych w celu ulepszenia naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń

a) techniczne

b) dotyczące użytkowania

Niezbędne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (w celu określenia typów klientów dla naszych produktów i usług, aktualizacji i dostosowania naszej strony internetowej, rozwoju naszej działalności i informowania o naszej strategii marketingowej)

Aby przedstawić sugestie i zalecenia dotyczące towarów lub usług, które mogą być dla Ciebie interesujące

(a) identyfikacyjne

b) kontaktowe

c) techniczne

d) dotyczące użytkowania

e) profilowe

f) dotyczące marketingu i komunikacji

Niezbędne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (aby rozwijać nasze produkty/usługi i rozwijać naszą działalność)

 

MARKETING

Dokładamy starań, aby zapewnić Państwu możliwość wyboru sposobu wykorzystania określonych danych osobowych, w szczególności w zakresie marketingu i reklamy.

REZYGNACJA

Użytkownik może w każdej chwili poprosić nas lub osoby trzecie o zaprzestanie wysyłania mu wiadomości marketingowych, logując się na stronie internetowej i zaznaczając lub odznaczając odpowiednie pola, aby dostosować swoje preferencje marketingowe.

Jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania takich wiadomości marketingowych, nie będzie to dotyczyło danych osobowych przekazanych nam w wyniku korzystania z usług lub innych transakcji.

COOKIES

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie, lub aby ostrzegała Cię, gdy strony internetowe ustawiają lub uzyskują dostęp do plików cookie. W przypadku wyłączenia lub odrzucenia plików cookie należy pamiętać, że niektóre części tej witryny mogą stać się niedostępne lub nie działać prawidłowo. Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie znajduje się w belce cookie.   

ZMIANA CELU

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy wykorzystać je do innego celu, a powód ten jest zgodny z celem pierwotnym. Jeśli chcą Państwo uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie danych w nowym celu jest zgodne z celem pierwotnym, prosimy o kontakt.

Jeśli będziemy musieli wykorzystać Państwa dane osobowe do niepowiązanego celu, powiadomimy Państwa o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

 

5.UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom wymienionym poniżej w celach określonych w tabeli [Cele, do których będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe] powyżej.

 • Wewnętrzne Strony Trzecie, zgodnie z definicją w Słowniczku.
 • Zewnętrzne Strony Trzecie, zgodnie z definicją w Słowniczku.
 • Stronom trzecim, którym możemy sprzedać, przenieść lub połączyć część naszej działalności lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych firm lub połączenia się z nimi. Jeśli dojdzie do zmiany w naszej działalności, nowi właściciele mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej polityce prywatności.

Wymagamy od wszystkich stron trzecich przestrzegania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Państwa danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im na przetwarzanie Państwa danych osobowych tylko w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Udostępnimy Twoje dane osobowe konkretnemu dostawcy usługi, na którą wyraziłeś zgodę.

WIRTUALNA PRZYMIERZALNIA, FITTINGBOX

Korzystając z Wirtualnej Przymierzalni (WP), firma Essilor International wymaga uruchomienia kamery urządzenia. Klikając „Zezwalaj”, wyrażasz zgodę na aktywację kamery swojego urządzenia, aby w pełni korzystać z narzędzia. Należy pamiętać, że podczas korzystania z Wirtualnej Przymierzalni żadne dane osobowe, zdrowotne ani biometryczne nie są gromadzone ani przetwarzane przez Essilor International lub dostawcę usług FittingBox. Żadne obrazy ani filmy nie są przechowywane.

6.TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

7.BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do danych osobowych w sposób nieuprawniony, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto, ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, którzy mają biznesową potrzebę ich poznania. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i są zobowiązani do zachowania poufności.

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy Państwa oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o naruszeniu, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

 

8.PRZECHOWYWANIE DANYCH

JAK DŁUGO BĘDĄ PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie tak długo, jak będzie to racjonalnie konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym dla celów spełnienia wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub sprawozdawczych. Możemy zachować Państwa dane osobowe przez dłuższy okres w przypadku złożenia skargi lub jeśli mamy uzasadnione powody sądzić, że istnieje perspektywa wszczęcia postępowania sądowego w związku z naszą relacją z Państwem.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikających z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe i czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne, regulacyjne, podatkowe, księgowe i inne.

Zgodnie z prawem musimy przechowywać podstawowe informacje o naszych klientach (w tym dane kontaktowe, identyfikacyjne, finansowe i transakcyjne) przez [sześć] lat po tym, jak przestaną oni być klientami dla celów [podatkowych].

W niektórych okolicznościach mogą Państwo poprosić nas o usunięcie Państwa danych: więcej informacji na ten temat znajduje się w części Twoje prawa poniżej.

W niektórych okolicznościach będziemy anonimizować Państwa dane osobowe (tak, że nie będą one już mogły być kojarzone z Państwem) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje bezterminowo bez konieczności powiadamiania Państwa.

 

9.TWOJE PRAWA 

W pewnych/określonych okolicznościach przysługują Państwu prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do Państwa danych osobowych:

 • Żądanie dostępu do danych osobowych.
 • Zażądanie sprostowania danych osobowych.
 • Zażądanie usunięcia danych osobowych.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Żądanie przekazania danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, [prosimy o kontakt z nami lub pod adresem iod@essilor.pl].

ZAZWYCZAJ NIE JEST WYMAGANA ŻADNA OPŁATA

Dostęp do danych osobowych (lub korzystanie z innych praw) nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. Możemy jednak pobrać uzasadnioną opłatę, jeśli żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. W takich okolicznościach możemy również odmówić spełnienia żądania.

CZEGO MOŻEMY OD CIEBIE WYMAGAĆ

Może zaistnieć potrzeba zażądania od Państwa określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość i zapewnić prawo dostępu do Państwa danych osobowych (lub do skorzystania z innych przysługujących Państwu praw). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o dodatkowe informacje w związku z Twoją prośbą, aby przyspieszyć naszą odpowiedź.

TERMIN NA UDZIELENIE ODPOWIEDZI

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami może nam to zająć więcej czasu niż miesiąc, jeśli Twoje żądanie jest szczególnie złożone lub złożyłeś kilka żądań. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym i będziemy Cię informować na bieżąco.

 

10.SŁOWNICZEK

PODSTAWA PRAWA

Prawnie uzasadniony interes oznacza interes administratora w prowadzeniu i zarządzaniu jego działalnością, aby umożliwić mu zapewnienie Państwu najlepszej usługi/produktu oraz najlepszego i najbezpieczniejszego doświadczenia. Dbamy o to, by uwzględnić i zrównoważyć wszelkie potencjalne skutki dla Ciebie (zarówno pozytywne, jak i negatywne) oraz Twoje prawa, zanim zaczniemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla naszych uzasadnionych interesów. Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych do działań, w których nasze interesy są nadrzędne w stosunku do wpływu na Państwa (chyba że mamy Państwa zgodę lub prawo wymaga lub zezwala nam na to w inny sposób). Więcej informacji na temat sposobu, w jaki oceniamy nasze uzasadnione interesy pod kątem potencjalnego wpływu na użytkownika w odniesieniu do konkretnych działań, można uzyskać, kontaktując się z nami.

Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie danych w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, lub do podjęcia działań na jego żądanie przed zawarciem takiej umowy.

Spełnienie obowiązku prawnego oznacza przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

STRONY TRZECIE

WEWNĘTRZNE STRONY TRZECIE

Inne spółki należące do Grupy Essilor [działające w charakterze współadministratorów lub podmiotów przetwarzających], które mają siedzibę w Polsce i świadczą [usługi informatyczne i w zakresie administrowania systemami oraz prowadzące sprawozdawczość dla Grupy].

ZEWNĘTRZNE STRONY TRZECIE

 • Dostawcy usług [działający jako podmioty przetwarzające dane] z siedzibą w Polsce, którzy świadczą [usługi informatyczne i w zakresie administrowania systemami].
 • Profesjonalni doradcy [działający jako podmioty przetwarzające lub współadministratorzy danych], w tym prawnicy, banki, audytorzy i ubezpieczyciele z siedzibą w Polsce, którzy świadczą [usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe].
 • Organy administracji podatkowej, organy regulacyjne i inne organy [działające w charakterze podmiotów przetwarzających lub współadministratorów] z siedzibą  w Polsce [które w pewnych okolicznościach wymagają zgłaszania czynności przetwarzania].
 • [DANE DOTYCZĄCE WSZELKICH INNYCH STRON TRZECICH, NA PRZYKŁAD PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH BADANIA RYNKU, AGENCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAPOBIEGANIEM OSZUSTWOM, PORÓWNYWAREK CENOWYCH ITP.]

TWOJE PRAWA

Masz prawo do:

Zażądania dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie znany jako "wniosek o dostęp do danych osobowych"). Umożliwia to otrzymanie kopii danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Zażądania sprostowania danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Umożliwia to skorygowanie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadamy na Twój temat, chociaż możemy być zmuszeni do zweryfikowania prawidłowości nowych danych, które nam dostarczysz.

Zażądania usunięcia danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Użytkownik ma również prawo zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie danych osobowych, jeśli skutecznie skorzystał z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), jeśli mogliśmy przetwarzać jego informacje niezgodnie z prawem lub jeśli jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych w celu spełnienia wymogów lokalnego prawa. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze będziemy w stanie spełnić prośbę użytkownika o usunięcie danych z określonych powodów prawnych, o których użytkownik zostanie poinformowany, w stosownych przypadkach, w momencie składania prośby.

Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli opieramy się na uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej) i jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważasz, że ma to wpływ na Twoje podstawowe prawa i wolności. Masz również prawo do sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa informacji, które są ważniejsze od Państwa praw i wolności.

Zażądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • Jeśli chcesz, abyśmy ustalili poprawność danych.
 • Gdy wykorzystanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli.
 • W przypadku, gdy użytkownik potrzebuje, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli nie są one już potrzebne, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 • Zgłosili Państwo sprzeciw wobec wykorzystywaniu przez nas Państwa danych, ale musimy sprawdzić, czy nasz prawnie uzasadniony interes do ich wykorzystania nie jest nadrzędny wobec Państwa sprzeciwu.

Zażądania przeniesienia danych osobowych do Państwa lub do strony trzeciej. Dostarczymy Państwu lub wybranej przez Państwa stronie trzeciej Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie wyłącznie do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie użytkownik początkowo wyraził zgodę, lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje w celu wykonania umowy z użytkownikiem.

Wycofania zgody w dowolnym momencie, gdy opieramy się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczać Państwu pewnych produktów lub usług. Poinformujemy Państwa, czy taka sytuacja ma miejsce w momencie wycofywania przez Państwa zgody.

 

11. INFORMACJE DODATKOWE

Essilor Polonia Sp. z o.o. wyznaczyła [inspektora ochrony danych (IOD), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie kwestii związanych z niniejszą polityką prywatności. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, w tym wnioski o skorzystanie z [przysługujących Państwu praw], prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych, korzystając z danych podanych poniżej.

DANE KONTAKTOWE

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Essilor Polonia w następujący sposób: albo na adres mailowy: iod@essilor.pl albo na adres administratora czyli, ul. Annopol 17, 03-236 Warszawa

W każdej chwili mają Państwo prawo złożyć skargę do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiązania Państwa problemów zanim zwrócą się Państwo do urzędu, dlatego prosimy o kontakt z nami w pierwszej kolejności.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O ZMIANACH

Nasza polityka prywatności podlega regularnym przeglądom. [Ta wersja została ostatnio zaktualizowana w dniu 22 września 2021 roku. 

Ważne jest, aby dane osobowe, które przechowujemy na Państwa temat były prawidłowe i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Państwa dane osobowe ulegną zmianie w trakcie Państwa współpracy z nami.

LINKI DO ZEWNĘTRZNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Niniejsza witryna może zawierać linki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie na te linki lub włączenie tych połączeń może pozwolić osobom trzecim na zbieranie lub udostępnianie danych o użytkowniku. Nie kontrolujemy tych stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej strony internetowej zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.