Polityka prywatności

W ramach niniejszej Informacji o polityce prywatności, jako Essilor Polonia Sp. z o. o .informujemy, jakie Państwa dane osobowe jako Użytkowników zbieramy, kiedy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową lub korzystają z naszych usług, a także dlaczego te dane są gromadzone i w jakim celu. Państwa dane osobowe to wszelkie dotyczące Państwa informacje, w szczególności imię i nazwisko, kraj pochodzenia i dane kontaktowe takie jak numer telefonu czy adres e‑mailowy.

Prosimy o poświęcenie czasu na uważne zapoznanie się z niniejszą Informacją o polityce prywatności. Sprawą niezwykle istotną jest pełne zrozumienie przez Państwa sposobu w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jak chronimy Państwa prywatność. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie do wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z nami przy użyciu podanych w niniejszej Polityce danych kontaktowych.

 

I. Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: ADO) jest Essilor Polonia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy (XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy) pod nr KRS: 0000120470, NIP: 634-012-58-44, REGON: 271008247.

2. ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W ramach tych środków ADO między innymi:

wdraża i utrzymuje zaawansowane środki techniczne dla zapewnienia pełnej poufności i bezpieczeństwa przy rejestrowaniu i przetwarzaniu danych osobowych;

wdraża i utrzymuje odpowiednie ograniczenia w zakresie dostępu do danych osobowych oraz monitorowania dostępu, wykorzystania i przekazywania danych osobowych;

od wszystkich pracowników, mających dostęp do danych osobowych, wymaga podpisywania umów o zachowaniu poufności lub podobnych, które nakładają na nich obowiązek przestrzegania naszych wymogów w zakresie ochrony i poufności danych osobowych;

od partnerów biznesowych i zewnętrznych dostawców usług, którym ADO może udostępniać dane osobowe, wymaga przestrzegania wszelkich obowiązujących wymagań w zakresie ochrony i poufności danych osobowych;

zarówno pracownikom ADO jak i osobom trzecim, mającym dostęp do danych osobowych, zapewnia regularne szkolenia w zakresie ochrony danych.

 

3. W każdym przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania celów podanych poniżej.

II. Dane osobowe, podstawa, cel i czas przechowywania

1. Dane osobowe podane przez Użytkowników będą przetwarzane:

w celu prowadzenia konta zarejestrowanego Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja umowy, której Użytkownik jest stroną zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO;

w celu prowadzenia komunikacji, w tym nawiązania współpracy handlowej - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO polegający na zapewnieniu komunikacji oraz nawiązaniu współpracy handlowej zgodnie z art. 6 ust 1 lit f) RODO;

w celu realizacji zamówienia, w tym dla wykonania umowy i sprzedaży produktów – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja umowy, której jest Użytkownik jest stroną zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO;

w celu wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych – podstawą prawną jest wykonanie ciążących na ADO obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO;

w celu rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Essilor Polonia Sp. z o.o. w rozpatrzeniu reklamacji tzn. art. 6 ust 1 lit f) RODO;

w celu przyjmowania zwrotów – podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy, której Użytkownik jest stroną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

w celu kierowania do Użytkowników przez Essilor Polonia Sp. z o.o. treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Essilor Polonia Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), uzasadniony interes Essilor Polonia Sp. z o.o. polega na kierowaniu treści marketingowych drogą telefoniczną, e-mailową lub SMS/MMS-ową w zależności od tego, na którą drogę komunikacji Użytkownik wyraził zgodę;

w celu informowania Użytkowników o aktywności ADO oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest uzasadniony interes Essilor Polonia Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki i prowadzeniu profilu w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram);

w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Essilor Polonia Sp. z o.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Essilor Polonia Sp. z o.o. tzn. art. 6 ust 1 lit f) RODO;

w celach statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Essilor Polonia Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), uzasadnionym interesem Essilor Polonia Sp. z o.o. jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres:

w celu prowadzenia konta zarejestrowanego Użytkownika – przez okres posiadania konta;

w celu prowadzenia komunikacji, w tym nawiązania współpracy handlowej – do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem takiego przetwarzania;

w celu realizacji zamówienia, w tym dla wykonania umowy i sprzedaży produktów – przez okres trwania umowy;

w celu wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych -  przez czas wymagany przepisami prawa (m. in. przepisami o rachunkowości), jednak nie dłużej niż  przez 6 lat;

w celu rozpatrywania reklamacji i zwrotów – przez czas konieczny do ich skutecznego rozpatrzenia;

w celu kierowania do Użytkowników treści marketingowych, informowania Użytkowników o aktywności ADO oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów przy użyciu mediów społecznościowych - do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania;

w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – przez czas przedawnienia roszczeń lub trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu zaspokojenia roszczeń lub umorzenia postępowania.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Ich kopie można uzyskać na wniosek złożony pod adresem mailowym iod@essilor.pl. W szczególności dane osobowe mogą być przekazywane do podwykonawców mających serwery w Japonii, która została uznana za państwo zapewniające adekwatny poziom ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 23 stycznia 2019 roku.

III. Prawa Użytkowników

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania i usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wnioski oraz żądania prosimy przesyłać na adres: iod@essilor.pl

2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IV. Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:

a)podmiotowi świadczącemu usługi księgowe;

b)podmiotowi świadczącemu obsługę IT;

c)podmiotom zapewniającym dochodzenie należności;

d)podmiotom świadczącym usługi prawne, analityczne i marketingowe, operatorom pocztowym i kurierom, bankom;

e)dostawcom systemów informatycznych.

V. Dane, które pobierane są automatycznie po wejściu na stronę internetową, cookies i profilowanie.

1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zbierania statystyk, które informują o tym w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W przypadku braku zgody na zapisywanie plików cookie istnieje możliwość dalszego korzystania z witryny internetowej, ale korzystanie z niektórych jej funkcji lub treści może być ograniczone. Więcej informacji na temat sposobu korzystania z plików cookie i podobnych technologii, a także sposobu zarządzania nimi zawarto na http://www.aboutads.info/choices oraz http://www.youronlinechoices.eu/

3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej, takich jak na przykład: Facebook, Google, Gemius, BBelements. Osoby trzecie, w tym Facebook, mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Więcej informacji na temat tych plików cookies możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby wobec Użytkowników zapadać istotne decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Użytkowników.

5. Dane zawarte w plikach cookies będą przechowywane maksymalnie przez 13 miesięcy.

 

VI. Newsletter

Użytkownikom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail, ADO świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. 

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane:

w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);

w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

w celach statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Essilor Polonia Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), uzasadnionym interesem Essilor Polonia Sp. z o.o. jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;

w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Essilor Polonia Sp. z o.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Essilor Polonia Sp. z o.o. tzn. art. 6 ust 1 lit f) RODO.

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres:

w celu realizacji umowy – przez okres trwania umowy;

w celu kierowania do Użytkowników treści marketingowych w ramach newslettera - do czasu wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania;

w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – przez czas przedawnienia roszczeń lub trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu zaspokojenia roszczeń lub umorzenia postępowania.

VII. Zmiana Polityki Prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej lub ulegną zmianie praktyki biznesowe.

2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 02.03.2021.