PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ POLITYKI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA ZE STRONY

Co zawierają niniejsze warunki?

Niniejsza polityka dopuszczalnego użytkowania określa standardy w zakresie treści, obowiązujące Użytkownika przy zamieszczaniu treści na naszej stronie, nawiązywaniu kontaktu z innymi użytkownikami strony, umieszczaniu linków do naszej strony oraz wszelkich innych interakcjach ze stroną.

Klikając na poniższe linki, można przejść bezpośrednio do informacji na dany temat:

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

https://www.essilor.pl/  jest witryną prowadzoną przez firmę ESSILOR POLONIA SP Z O O. („my) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 3.881.339,42 zł,, pod nr KRS 0000120470 posługująca się nr NIP: 6340125844 

Hosting niniejszej Witryny internetowej zapewnia Claranet SAS z siedzibą w 2 rue Breguet 75011 Paris. Tel. 01 44 78 63 65.

 

Kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod marketing@essilor.com.pl  [lub naszej infolinii dostępnej pod numerem +48 (22) 244 12 84 

Korzystanie ze strony oznacza akceptację niniejszych warunków

Korzystanie ze strony oznacza akceptację przez Użytkownika warunków niniejszej polityki oraz zgodę na ich przestrzeganie.

Brak zgody na niniejsze warunki wyklucza możliwość korzystania ze strony.

Zalecamy wydrukowanie egzemplarza niniejszych warunków do wykorzystania w przyszłości.

Możemy zmieniać warunki niniejszej polityki

Niniejsze warunki podlegają okresowym zmianom. Każdorazowo w przypadku chęci skorzystania ze strony Użytkownik powinien sprawdzić niniejsze warunki, by upewnić się, że rozumie warunki aktualnie obowiązujące.

Zastosowania zabronione

Ze strony można korzystać wyłącznie w celach zgodnych z prawem.  Ze strony nie wolno korzystać:

 • W sposób naruszający jakiekolwiek obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy prawa lub regulacje.
 • W sposób niezgodny z prawem lub oszukańczy, lub mający niezgodny z prawem lub oszukańczy cel lub skutek.
 • W celu zaszkodzenia lub próby zaszkodzenia w jakikolwiek sposób osobom nieletnim.
 • W celu znęcania się, obrażania, zastraszania lub poniżania jakiejkolwiek osoby.
 • Do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania, pobierania, używania lub ponownego wykorzystywania materiałów, które nie są zgodne z naszymi standardami w zakresie treści .
 • Do przesyłania lub zlecania przesyłania jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub innych form podobnej akwizycji (spamu).
 • Do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub zamieszczania na stronie jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące lub reklamowe lub inne szkodliwe programy bądź podobne kody komputerowe, których celem jest wywieranie niekorzystnego wpływu na działanie dowolnego oprogramowania lub sprzętu komputerowego.

Użytkownik zgadza się także:

 • Nie odtwarzać, nie powielać, nie kopiować ani nie odsprzedawać żadnej części strony z naruszeniem postanowień naszych warunków korzystania ze strony . 
 • Nie uzyskiwać dostępu bez zezwolenia, nie ingerować w, nie niszczyć ani nie zakłócać działania:
 • żadnej części naszej strony;
 • żadnego sprzętu lub sieci, gdzie przechowywana jest nasza strona; 
 • żadnego oprogramowania wykorzystywanego do udostępniania strony; ani 
 • żadnego sprzętu, sieci lub oprogramowania będących własnością dowolnej strony trzeciej lub przez nią wykorzystywanych.

Usługi interaktywne

Możemy okresowo udostępniać na naszej stronie usługi interaktywne, w tym m.in.:

 • Pokoje czatowe.
 • Tablice ogłoszeń.
 • Narzędzia do umawiania wizyt.

(usługi interaktywne)

W przypadku dostarczania jakiejkolwiek usługi interaktywnej, przekażemy Użytkownikowi wyraźne informacje na temat rodzaju oferowanej usługi, tego, czy jest ona moderowana, oraz formy stosowanej moderacji (w tym, czy jest to moderacja przez człowieka czy z wykorzystaniem techniki).

Dołożymy wszelkich starań, by ocenić możliwe zagrożenia dla użytkowników (w szczególności dla dzieci) ze strony osób trzecich w trakcie korzystania z usług interaktywnych dostępnych na naszej stronie, a także w każdym przypadku zdecydujemy, czy wskazane jest moderowanie danej usługi (w tym, jakiego rodzaju moderacji użyć) w kontekście tych zagrożeń. Nie mamy jednak obowiązku nadzorować, monitorować ani moderować usług interaktywnych, które udostępniamy na naszej stronie, i wyraźnie wyłączamy naszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z korzystania przez użytkowników z dowolnej usługi interaktywnej niezgodnie z naszymi standardami w zakresie treści, bez względu na to, czy taka usługa jest moderowana, czy też nie. 

Korzystanie z jakichkolwiek naszych usług interaktywnych przez osoby nieletnie wymaga zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego. Wskazane jest, by rodzice, którzy pozwalają swoim dzieciom korzystać z usług interaktywnych, rozmawiali z nimi o ich bezpieczeństwie w sieci, ponieważ moderacja nie jest niezawodna. Osoby nieletnie korzystające z usług interaktywnych powinny mieć świadomość potencjalnych zagrożeń, na jakie są narażone. 

W przypadku moderowania usługi interaktywnej, zazwyczaj zapewniamy możliwość skontaktowania się z moderatorem w razie pojawienia się obaw lub trudności.

Standardy w zakresie treści

Niniejsze standardy w zakresie treści mają zastosowanie do wszelkich materiałów zamieszczanych przez Użytkownika na stronie („Materiały Użytkownika”) oraz do wszelkich związanych z nimi usług interaktywnych. 

Użytkownik ma obowiązek przestrzegać zarówno ducha, jak i litery niniejszych standardów w zakresie treści. Standardy mają zastosowanie do każdej części i do całości Materiałów Użytkownika.

ESSILOR POLONIA SP. Z O O. ustali, wedle własnego uznania, czy dany Materiał Użytkownika narusza standardy w zakresie treści.

Materiały Użytkownika muszą:

 • Być rzetelne (kiedy podają fakty).
 • Zawierać autentyczne opinie (kiedy prezentują czyjeś zdanie).
 • Być zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w Anglii i Walii oraz w kraju, z którego są przesyłane.

Materiały Użytkownika nie mogą:

 • Zniesławiać dowolnej osoby.
 • Być obsceniczne, obraźliwe, nienawistne lub podburzające.
 • Służyć znęcaniu się, obrażaniu, zastraszaniu lub poniżaniu.
 • Promować treści pornograficznych.
 • Zawierać treści związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.
 • Promować przemocy.
 • Promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.
 • Naruszać praw autorskich, praw do baz danych lub znaków towarowych innych osób.
 • Potencjalnie wprowadzać w błąd.
 • Naruszać jakichkolwiek zobowiązań prawnych wobec osób trzecich, takich jak zobowiązania umowne lub obowiązek zachowania poufności.
 • Propagować nielegalnych działań.
 • Stanowić obrazy sądu.
 • Zawierać gróźb, nadużywać lub naruszać prywatności innych osób, wywoływać irytacji, niedogodności lub niepotrzebnego niepokoju.
 • Potencjalnie nękać, denerwować, zawstydzać, niepokoić lub drażnić innych osób.
 • Służyć podszywaniu się pod jakąkolwiek osobę lub fałszywemu przedstawianiu tożsamości Użytkownika lub jego powiązań z jakąkolwiek osobą.
 • Sprawiać wrażenia, że pochodzą od ESSILOR POLONIA SP Z O O., jeśli tak nie jest.
 • Popierać, promować, nakłaniać kogokolwiek do popełnienia lub pomagać w popełnieniu jakiegokolwiek bezprawnego lub przestępczego czynu, takiego jak (wyłącznie tytułem przykładu) naruszenie praw autorskich lub nadużycie komputerowe.
 • Zawierać stwierdzeń, w odniesieniu do których Użytkownik wie lub sądzi, lub ma uzasadnione podstawy sądzić, że mogą zostać zrozumiane przez członków społeczeństwa, do których są lub w zamyśle mają być skierowane, jako bezpośrednia lub pośrednia zachęta lub inna forma nakłaniania do popełnienia, przygotowania lub podżegania do aktów terroryzmu.
 • Zawierać jakichkolwiek treści reklamowych, promować usług lub zawierać linków do innych stron.

Naruszenie zasad niniejszej polityki

Jeżeli uznamy, że doszło do naruszenia niniejszej polityki dopuszczalnego użytkowania, możemy podjąć działania, które uznamy za stosowne.  

Nieprzestrzeganie niniejszej polityki dopuszczalnego użytkowania stanowi istotne naruszenie warunków korzystania [WSTAWIĆ JAKO LINK DO WARUNKÓW KORZYSTANIA], na podstawie których Użytkownik może korzystać ze strony, i może skutkować podjęciem przez nas wszystkich lub dowolnego z poniższych działań:

 • Natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe, cofnięcie prawa Użytkownika do korzystania ze strony.
 • Natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe, usunięcie wszelkich Materiałów Użytkownika zamieszczonych przez niego na stronie.
 • Wydanie ostrzeżenia dla Użytkownika.
 • Postępowanie sądowe przeciwko Użytkownikowi o zwrot, na zasadzie odszkodowania, wszystkich kosztów (w tym m.in. uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia.
 • Dalsze działania prawne przeciwko Użytkownikowi.
 • Ujawnienie organom ścigania informacji, których ujawnienie uznamy zasadnie za konieczne lub których ujawnienie jest wymagane przez prawo.

Wyłączamy naszą odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte przez nas w reakcji na naruszenia niniejszej polityki dopuszczalnego użytkowania. Działania, które możemy podjąć, nie ograniczają się do wyżej wymienionych, tak więc możemy podjąć dowolne inne działania, jakie uznamy zasadnie za stosowne.