Regulamin promocji „Dobierz Idealne szkła"

 (dalej jako „Promocja”)

1.    Organizator

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Essilor Polonia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-236, ul. Annopol 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120470, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 3.881.339,42 zł, podatnik podatku od towarów i usług dysponującym numerem identyfikacji podatkowej NIP: 634-012-58-44.

2.    Partnerzy Promocji

Partnerami Promocji są przedsiębiorcy (osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) prowadzący na terenie Polski salony optyczne, których lista (po wykorzystaniu filtru zawierającego nazwę Promocji) znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://www.essilor.pl/wyszukiwarka-optykow (dalej jako „Salony Optyczne”).

3.    Uczestnicy Promocji

Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, konsumentów w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego. (dalej jako „Klienci”), które zamierzają skorzystać z oferty objętej Promocją z wyłączeniem:

3.1. Pracowników Organizatora oraz ich małżonków, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa. Firm sieciowych: Vision Express Sp. z o.o., Fielmann Sp. z o.o., Paris Optique Sp. z o.o., Firma Handlowa JAWRO, Ziko, Muscat, Lynx, Medicover, Super Pharm.

3.2. Pracowników Organizatora oraz ich małżonków, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa.

4.    Czas trwania Promocji

Promocja rozpoczyna się w dniu 1 października 2022 roku i trwa do dnia 31 grudnia 2022 roku.

5.    Oferta Promocji

Promocja obejmuje następujące aktywności Organizatora prowadzone pod nazwą:

 • „Satysfakcja gwarantowana z Varilux” – komunikacja skierowana do konsumenta dotycząca udzielanej przez Essilor gwarancji adaptacji soczewek Varilux w ciągu 90 dni; zrealizowanie tej gwarancji w przypadku chęci skorzystania z niej przez konsumenta jest samodzielną decyzją Optyka.
 • „Eyezen - Zaktualizuj swój wzrok” – komunikacja skierowana do konsumenta dotycząca udzielanej przez Essilor gwarancji adaptacji soczewek Eyezen w ciągu 30 dni; zrealizowanie tej gwarancji w przypadku chęci skorzystania z niej przez konsumenta jest samodzielną decyzją Optyka przynależącego do Essilor Experts.

6.    Zasady prowadzenie Promocji

 • Wybór Salonu Optycznego jest samodzielną decyzją Klienta.
 • Z oferty objętej Promocją Klient można skorzystać tylko raz.
 • Po przeprowadzeniu rozmowy z Klientem, pracownik Salonu Optycznego przedstawi Klientowi indywidualną ofertę zakupu szkieł progresywnych Varilux z gwarancją adaptacji lub szkieł Eyezen z gwarancją adaptacji
 • Poprzez „Gwarancję Adaptacji Varilux”, Essilor Polonia rozumie brak adaptacji do mocy soczewek progresywnych, brak adaptacji do konstrukcji soczewek progresywnych lub brak adaptacji do montażu soczewek progresywnych Varilux.
 • W przypadku nie przyzwyczajenia się do soczewek progresywnych, Varilux należy udać się do Salonu Optycznego, w którym były wykonywane okulary.
 • W wypadku braku adaptacji w ramach Gwarancji Adaptacji Varilux możliwa jest jednorazowa wymiana na (jedna opcja do wyboru):

-   nową parę soczewek Varilux o tej samej konstrukcji z uwzględnieniem poprawek dotyczących mocy i montażu;

-   soczewki dwuogniskowe;

-   dwie pary soczewek: soczewki jednoogniskowe i soczewki do bliży oraz odległości pośrednich (tzw. biurowe);

-   dwie pary soczewek jednoogniskowych.

 • Poprzez „Gwarancję Adaptacji Eyezen”, Essilor Polonia rozumie: brak adaptacji do szkieł Eyezen ze wsparciem akomodacji.
 • W przypadku nie przyzwyczajenia się do soczewek jednoogniskowych Eyezen ze wsparciem akomodacji należy udać się do Salonu Optycznego, w którym były wykonywane okulary.
 • W wypadku braku adaptacji w ramach „Gwarancji Adaptacji Eyezen” możliwa jest jednorazowa wymiana na (jedna opcja do wyboru):

-   parę soczewek Eyezen Start o tej samej mocy, indeksie oraz uszlachetnieniu;

-   parę soczewek recepturowych jednoogniskowych o tej samej mocy, indeksie oraz uszlachetnieniu.

7.    Zmiany Regulaminu

Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (I) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji; (II) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; (III) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi. W przypadku dokonania zmiany w regulaminie, Organizator jest zobowiązany do udostępnienia tekstu jednolitego regulaminu poprzez jego publikację na stronie www.essilor.pl. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

8.    Uwagi

Wszelkie uwagi dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail marketing@essilor.com.pl.