Regulamin promocji „ Indywidualna Oferta”

 (dalej jako „Promocja”)

1.    Organizator

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Essilor Polonia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-236, ul. Annopol 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120470, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 3.881.339,42 zł, podatnik podatku od towarów i usług dysponującym numerem identyfikacji podatkowej NIP: 634-012-58-44 („Essilor” lub „Organizator”)).

2.    Partnerzy Promocji

Partnerami Promocji są przedsiębiorcy (osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) prowadzący na terenie Polski salony optyczne, których lista (po wykorzystaniu filtru zawierającego nazwę Promocji) znajduje się na stronie internetowej https://www.essilor.pl/wyszukiwarka-optykow („Salony Optyczne”).

3.    Uczestnicy Promocji

Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, konsumentów w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego. ( „Klienci”), które zamierzają skorzystać z oferty objętej Promocją z wyłączeniem:

3.1.    Firm sieciowych: Vision Express Sp. z o.o., Fielmann Sp. z o.o., Paris Optique Sp. z o.o., Firma Handlowa JAWRO, Ziko, Muscat, Lynx

3.2.   Pracowników Organizatora oraz ich małżonków, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa.

4.    Czas trwania Promocji

Promocja rozpoczyna się w dniu 1 września 2021 roku i trwa do 31 grudnia 2021 roku.

5.    Oferta Promocji

Promocja obejmuje:

  • Gwarancję Adaptacji Varilux na 90 dni – komunikacja skierowana do konsumenta dotycząca udzielanej przez Essilor gwarancji adaptacji soczewek Varilux; zrealizowanie tej gwarancji w przypadku chęci skorzystania z niej przez konsumenta jest samodzielną decyzją Optyka.
  • Promocja „Indywidualnej Oferty” – forma promocji i jej wartość dla konsumenta jest indywidualną decyzją Optyka.

6.    Zasady prowadzenie Promocji

  • Wybór Salonu Optycznego jest samodzielną decyzją Klienta.
  • Z oferty objętej Promocją Klient można skorzystać tylko raz
  • Po przeprowadzeniu rozmowy z Klientem, Salon Optyczny przedstawi Klientowi indywidualną ofertę zakupu szkieł progresywnych Varilux z gwarancją adaptacji
  • Poprzez Gwarancję Adaptacji, Essilor rozumie: brak adaptacji do mocy soczewek progresywnych, brak adaptacji do konstrukcji soczewek progresywnych lub brak adaptacji do montażu soczewek progresywnych Varilux.
  • W przypadku nie przyzwyczajenia się do soczewek progresywnych Varilux należy udać się do Salonu Optycznego, w którym były wykonywane okulary.
  • W wypadku braku adaptacji w ramach Gwarancji Adaptacji Varilux możliwa jest jednorazowa wymiana na (jedna opcja do wyboru): nową parę soczewek Varilux o tej samej konstrukcji z uwzględnieniem poprawek dotyczących mocy i montaż, soczewki dwuogniskowe, dwie pary soczewek: soczewki jednoogniskowe i soczewki do bliży oraz odległości pośrednich (tzw. biurowe), dwie pary soczewek jednoogniskowych

7.    Zmiany Regulaminu

Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (I) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji; (II) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; (III) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi. W przypadku dokonania zmiany w regulaminie, Organizator jest zobowiązany do udostępnienia tekstu jednolitego regulaminu poprzez jego publikację na stronie www.essilor.pl. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

8.    Uwagi

Wszelkie uwagi dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail marketing@essilor.com.pl.