Regulamin promocji „Indywidualna Oferta z Transitions”

 (dalej jako „Promocja”)

1.    Organizator

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Essilor Polonia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-236, ul. Annopol 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120470, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 3.881.339,42 zł, podatnik podatku od towarów i usług dysponującym numerem identyfikacji podatkowej NIP: 634-012-58-44.

2.    Partnerzy Promocji

Partnerami Promocji są przedsiębiorcy (osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) prowadzący na terenie Polski salony optyczne, których lista (po wykorzystaniu filtru zawierającego nazwę Promocji) znajduje się na stronie internetowej https://www.essilor.pl/wyszukiwarka-optykow (dalej jako „Salony Optyczne”), z wyłączeniem firm sieciowych, to jest prowadzących na terenie Polski sieci salony optyczne, to jest: Vision Express Sp. z o.o., Fielmann Sp. z o.o., Paris Optique Sp. z o.o., , Ziko Apteka Spółka z o.o., 4Mosa sp. z o. o.(„ Muscat”),  Bellevue Polska Sp. z o.o. („Lynx”) i Firma Handlowa Jawro Jacek Wroniecki.

3.    Uczestnicy Promocji

Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, konsumentów w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego. (dalej jako „Klienci”), które zamierzają skorzystać z oferty objętej Promocją, w Salonach Optycznych wskazanych w punkcie 2, z wyłączeniem:

3.1.    Pracowników Organizatora oraz ich małżonków, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa.

4.    Czas trwania Promocji

Promocja rozpoczyna się w dniu 1 maja 2022 roku i trwa do 31 sierpnia 2022 roku.

5.    Oferta Promocji

Promocja obejmuje:

  • gwarancję  „Pokochaj lub wymień Transitions” na 30 dni – skierowaną do konsumenta dotyczącą udzielanej przez Essilor gwarancji satysfakcji Transitions;
  • promocję „Indywidualna Oferta z Transitions” – forma promocji i jej wartość dla konsumenta jest indywidualną decyzją Optyka.

6.    Zasady prowadzenie Promocji

  • Wybór Salonu Optycznego jest samodzielną decyzją Klienta.
  • Po przeprowadzeniu rozmowy z Klientem, Salon Optyczny przedstawia Klientowi indywidualną ofertę zakupu szkieł Essilor z technologią Transitions z gwarancją „Pokochaj lub wymień Transitions”,
  • Gwarancja „Pokochaj lub wymień Transitions”, ma zastosowanie w przypadku brak satysfakcji Klienta z efektu fotochromowego szkieł Transitions w przeciągu 30 dni od daty odbioru okularów, w których zamontowane zostały soczewki Transitions; w takim przypadku należy udać się do Salonu Optycznego, w którym były wykonywane okulary celem zrealizowania gwarancji „Pokochaj lub wymień Transitions”.
  • W wypadku braku satysfakcji Klienta z efektu fotochromowego szkieł Transitions w ramach gwarancji „Pokochaj lub wymień Transitions” możliwa jest jednorazowa wymiana na (jedna opcja do wyboru) nabytych soczewek Transitions na:

-   parę soczewek przejrzystych o tej samej mocy, konstrukcji, indeksie i takiej samej powłoce

-   parę soczewek barwionych o tej samej mocy, konstrukcji, indeksie i takiej samej powłoce

7.    Zmiany Regulaminu

Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (I) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji; (II) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; (III) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi. W przypadku dokonania zmiany w regulaminie, Organizator jest zobowiązany do udostępnienia tekstu jednolitego regulaminu poprzez jego publikację na stronie www.essilor.pl. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

8.    Uwagi

Wszelkie uwagi dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail marketing@essilor.com.pl.